Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego oraz spadkowego. Pomagam moim Klientom przejść przez trudny proces:

 • rozwodu (w tym niejednokrotnie z orzekaniem o winie, w trakcie którego szczególny nacisk kładziemy na dobro małoletnich dzieci),
 • ustalenia opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi, także w sprawach z elementami transgranicznymi,
 • ograniczenia i pozbawienia praw rodzicielskich, alimentów,
 • podziału majątku.

Wiedząc, że niejednokrotnie sprawy rodzinne są dla Klientów bardzo obciążające psychicznie, wspieram ich we wszystkich aspektach sprawy, by umożliwić im najłagodniejsze przejście przez ten trudny czas. Moja pomoc polega zarówno na prowadzeniu spraw przed sądami, jak i w toku procesu mediacji. W przypadku występowania w sprawach rodzinnych zagadnień z zakresu prawa karnego, reprezentuję Klientów także w postępowaniach karnych.

Prawo karne

W ramach spraw karnych moja Kancelaria zapewnia:

 • obronę oskarżonych w postępowaniach karnych i karnoskarbowych,
 • obronę obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe,
 • reprezentację oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym i karnoskarbowym,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym subsydiarnych oraz prywatnych aktów oskarżenia.
 • reprezentację na etapie wykonawczym.

Każda sprawa karna wymaga indywidualnej analizy. Występując w imieniu moich Klientów w sprawach karnych przedstawiam im wszystkie możliwości i wspólnie decydujemy, którą z dróg wybierzemy.

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą całości zagadnień związanych z prawem cywilnym i obejmuje m.in. wsparcie w ściąganiu należności, przygotowywanie i analizę umów cywilnoprawnych, porady prawne, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych oraz reprezentację w postępowaniach cywilnoprawnych. Kancelaria świadczy także pomoc prawną w zakresie:

 • spraw dotyczące nieruchomości,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • spadków,
 • dochodzenia odszkodowań,
 • sądowego dochodzenie zadłużenia,
 • zadośćuczynienia i innych wierzytelności,
 • zasiedzenia,
 • eksmisji.

Spory z ubezpieczycielami

Kancelaria pomaga poszkodowanym poszukującym pomocy prawnej w uzyskaniu świadczeń odszkodowawczych, w szczególności odszkodowania za szkodę majątkową, zadośćuczynienia za krzywdę oraz renty. Reprezentuję interesy moich Klientów przed wszystkimi towarzystwami ubezpieczeń, dłużnikami będącymi osobami fizycznymi lub prawnymi, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Kancelaria zapewnia usługi prawne w sprawach o:

 • odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu udziału w wypadku komunikacyjnym,
 • odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu straty osoby bliskiej w śmiertelnym wypadku drogowym,
 • odszkodowania z polisy ubezpieczenia domu, mieszkania bądź nieruchomości,
 • odszkodowania z ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za znęcanie się fizyczne i psychiczne,
 • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
 • odszkodowania z tytułu niewywiązania się z zobowiązania określonego umową stron,
 • odszkodowanie dla wypożyczalni pojazdów za najem pojazdu zastępczego.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria oferuje bardzo szeroki zakres wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również podmiotów prawnych. Zakresem tym objęte jest reprezentacja klientów w sprawach:

 • doradztwo prawne – ustne, telefoniczne, mailowe, pisemne,
 • prowadzenie negocjacji biznesowych,
 • reprezentację klientów w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego.

Ponadto moja Kancelaria zapewnia bieżącą obsługę prawną, która obejmuje zarówno uczestnictwo w spotkaniach z kontrahentami i partnerami biznesowymi, jak również analizę dokumentacji firmowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa pracy zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców. Zakresem tym objęte jest:

 • weryfikacja przedłożonych pracownikowi przez pracodawcę umów,
 • reprezentowanie interesu pracownika w postępowaniach przed sądem pracy,
 • reprezentowanie pracownika w postępowaniu karnym jako pełnomocnika osoby pokrzywdzonej w sprawie przeciwko pracodawcy,
 • możliwość prowadzenia postępowania w zakresie zbierania dowodów niezbędnych w procesie przeciwko pracodawcy.

W przypadku pracowników kancelaria oferuje ponadto usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.

Kancelaria zapewnia pełną obsługę pracodawcy w zakresie:

 • przygotowywania umów o pracę,
 • umów o zakazie konkurencji oraz oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • prowadzenia postępowania w przedmiocie ustalenia, czy pracownik nie naruszył panujących u pracodawcy zasad.

Ponadto, Kancelaria zapewnia pełną reprezentację pracodawcy we wszystkich sporach cywilnych obejmujących m.in odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę, a także w sprawach karnych np. o naruszenie praw pracowniczych.

Zapraszamy do kontaktu